โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ 

 

ภาพ/ข่าว  :  งานสหกิจศึกษา ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม