ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึษา 2558 ดาวน์โหลด
 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554-2558
  สรุปจำนวนนักศึกษารวม  ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558 (ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม) 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์หันตรา 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์วาสุกรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นนทบุรี   
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์สุพรรณบุรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นครสวรรค์
 สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้น ปีการศึกษา 2551 - 2558 จำแนกตามอัตราส่วนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558

POST: