สวท.ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนยืพื้นที่
 


ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม