โครงการ พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ โครงการ "พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1"  และลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหาร
2. กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.
5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
6. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
        โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม