ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559ภาพ/ข่าว  :  งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม