สวท.ประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) เป็นประธาน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม