ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)

254

ศูนย์นนทบุรี 

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์
สถานที่สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์


ศูนย์สุพรรณบุรี 

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์
สถานที่สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. คณะศิลปศาสตร์
สถานที่สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ : 
1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตามประกาศ และรายละเอียดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

2. หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม