สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบและวิธีการสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการทดสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
        การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม