สวท.จัดโครงการ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีรองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) เป็นประธานเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม