ประกาศ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

270

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ โดยดำเนินการดังนี้
1. มีหนังสือมอบฉันทะ
2. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*ผู้ขอรับเอกสารโปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้นำติดตัวมาด้วย  (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ มาติดต่อเด็ดขาด)

 

POST:


Niim

ใช้บัตรประชาชนยื่นอย่างเดียวได้ใช่ไหมคะ

09/06/2559 | phone
nattapol.j

คุณ Niim 
                        ใช่ครับ กรณีมารับด้วยตนเองใช้บัตรประชาชนของตนเองมาแสดงอย่างเดียวครับ

14/06/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม