ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
      - ศูนย์นนทบุรี
      - ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะศิลปศาสตร์  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม