สวท.จัดประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุม

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล ,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม