สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่วนงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการศึกษาเข้าสู้ที่ประชุมคณะกรรมการขออนุมัติผลการศึกษา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีรองอธิการบดี (นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) เป็นประธานกรรมการ


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม