สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559  ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ระหว่างวันที่ 14-24 สิงหาคม 2559 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม