สวท.จัดโครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา”


      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อกำหนดระบบและกลไกในการประเมินหลักสูตร และกลไกในการศึกษาความต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
 

ภาพ/ข่าว  :  ปรีชา เสาวลักษณ์ ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม