สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย" เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาไทย จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะและระดับสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว และอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน เป็นวิทยากร 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ทัตเทพ / ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม