รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

400

รายการ
ดาวน์โหลด
  1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ
 ​ 2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
  ​3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  ​4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 ​ 5. จำนวนรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร  
          - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
          - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
          - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
            
(รับคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร (ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2559)
แบบฟอร์มสำหรับสถานศึกษานำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัคร (ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม-9 ธันวาคม 2559)
ที่อยู่สําหรับสถานศึกษาติดหน้าซองส่งรายชื่อพร้อมส่งเอกสารการสมัคร

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม