สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  เป็นประธานในการประชุม 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม