โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

 

   

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (จังหวัดลพบุรี) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ไม้เรียง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรศักดิ์  สงวนมานะศักดิ์  กรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม