รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

320

รายการ
ดาวน์โหลด
   1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
   2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป และขั้นตอนการสมัคร
   3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา ตารางสอบ และรายละเอียดวิชาที่สอบ   
      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
         (รับคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
  6. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 ธ.ค. 59-17 ก.พ. 60
  7. ใบสมัครและใบชําระเงินค่าสมัครระบบรับตรงทั่วไป (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
  8. จุดบริการรับชำระเงิน
  9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการสมัครระบบรับตรงทั่วไป
 

POST:


nattapol.j

คุณ ตะวัน ศรีสุข
ภาคสมทบ สามารถสมัครได้ ในระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ) (รับคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
เรื่องค่าใช้จ่ายสามารถดูได้ที่ ข้อ 
4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ครับ

13/12/2559 | computer
nattapol.j

คุณ สาธิตา ปิ่นวิเศษ
ต้องเลือกให้ตรงกับระเบียบการรับสมัครครับ

13/12/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม