รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

ายการ ไฟล์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  - สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม