สวท.จัดโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”  เพื่อให้คณะรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสามารถนำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อการสร้างหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ดร.สมสมร  วงศ์รจิต ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ และคุณธิชชญาภาสุ์  เสน่หา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ


 


ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม