สวท.จัดประชุม “การจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม “การจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษ ในการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล ,สิริณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม