สวท. จัดโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559”


               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ      และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ คุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการ    หัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  ปรีชา , ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม