สวท. ได้นำนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ จากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ จากนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 แก่ นางสาวดุจดาว เจริญผล นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษาได้ทำคุณงามความดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ด้วยการเก็บโทรศัพท์ได้ในห้องน้ำของ และได้ส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นพนักงานในบริษัท

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม