รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)

526

 

รายการ
ดาวน์โหลด
   1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
   2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และขั้นตอนการสมัคร
   3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา และตารางสอบ   
      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
         (รับคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
  6. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 22 พ.ค.-30 มิ.ย. 60
  7. ใบสมัครและใบชําระเงินค่าสมัครระบบรับตรงทั่วไป (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
  8. จุดบริการรับชำระเงิน
  9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการสมัครระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม