สวท. สนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ KM DAY 2559
           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานโปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน cop 5 การบริหารจัดการ ในโครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM DAY) เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน
 

ภาพ/ข่าว  :  ปรีชา, ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม