ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะ รายชื่อ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
      - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
      - ศูนย์นนทบุรี
      - ศูนย์สุพรรณบุรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
      - ศูนย์นนทบุรี
      - ศูนย์สุพรรณบุรี
  คณะศิลปศาสตร์   
      - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
      - ศูนย์นนทบุรี
      - ศูนย์สุพรรณบุรี

    

POST: