สวท. จัดประชุม “แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561”

        

 

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม “แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ว่าการคัดเลือกระบบดังกล่าว มีจำนวน 5 รอบ ประกอบด้วย  Portfolio โควตา รับตรงร่วมกัน Admissions และรับรงอิสระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม