สวท. จัดประชุมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ เป็นประธานในการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม