สวท. จัดโครงการก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0
              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้ความรู้ การจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยเพื่อก้าวสู้การเป็นสหกิจศึกษา 4.0 และให้ความรู้บทบาทของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และอาจารที่ปรึกษา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นวิทยากร หัวข้อ"ก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0" และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากร หัวข้อ "บทบาทอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ
 ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม