สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม