สวท. จัดโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา”
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อั้งโสภา และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล ,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารประกอบโครงการ

ลำดับ
รายการ
ไฟล์
1  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การวัดผล (Measurement) และการประเมินผล (Evaluation)”
2  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การเรียนรู้และระดับพฤติกรรมของการเรียนรู้”
3  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ส่วนประกอบพื้นฐานของวัตถุประสงค์การสอน”
4  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “กิจกรรมการเรียนรู้การสอนรูปแบบ MiAP”
5  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ข้อคำถาม/ข้อสอบ วัดผลการเรียนภาคทฤษฎี”
6  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนภาคปฏิบัติ”
ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล ,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม