สวท. จัดประชุมทบทวนการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม ทบทวนการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนการจัดทำเล่ม รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และรายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาคภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ เป็นประธานการประชุม

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล ,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม