นิราภร พงค์สิงห์

ในรายชื่อบัณฑิต นามสกุลผิดค่ะ ปริญญาบริหารุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 40 รหัส 256309241013 นิราภร พงศ่สิงห์ แถว 45 ขวา ต้องเปลี่ยนเป็น นิราภร พงค์สิงห์ แก้ ศ เป็น ค ค่ะ ขอบคุณคะ

25/10/2560 | computer