สวท. จัดประชุมปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา เพื่อรองรับกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561          สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาเพื่อรองรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้ทางบริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ซัพพลายเออร์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบเก็บความต้องการของระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุม

 

                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


 

 

 

POST: