Regis.RUS

สวท. ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ครั้งที่ 2          สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุม

 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: