สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม SCI 23414 ชั้น 4 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST: