สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชมงคล ชั้น ๒ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ไม้เรียง เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,วาสนา
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: