สวท. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,ชาติชาย
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: