ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะ
รายชื่อ
    ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี

POST: