สวท. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST: