สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานการประชุม


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: