สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: