สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายให้ความรู้และชี้แจงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่การปฏิบัติงานจริง เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม