สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา  เตชาทวีวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพล  อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุ​ม 


 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: