โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินโครงการ "เพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผูํปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม SCI23414 ชั้น 4 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานเปิดโครงการ​

 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: