สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ Thai Marsol Co.,Ltd บรรยายเรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: