สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรศักดิ์  สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายมหาวิทยาลัยสัมพันธ์และสรรหา-ว่าจ้าง  ประจำภูมิภาคเอเซีย บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 19)

ภาพ/ข่าว  :  ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: