สวท. จัดโครงการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR)” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (TQR) และเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร (Thai Qualification Register: TQR) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประกอบโครงการ


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: